Chiban Dragon Convention 25th, Standings after round 6
 
                     Op-Match PL-Game Op-Game Matches
Rank Name             Points   Win%   Win%   Win% P/W/D/B

1 Shibanara, Ryota 16 60.1852 73.3333 61.9261 6/5/1/0 2 Bando, Junichiro 16 53.7037 91.6667 52.1001 6/5/1/0 3 Mitamura, Kazuya 15 61.1111 78.5714 56.1172 5/4/0/1 4 yamashita, hiroki 15 59.0741 71.4286 56.1538 6/5/0/0 5 Yamamoto, Yohei 13 63.4259 76.9231 58.3862 6/4/1/0 6 Ishii, Tomokazu 13 48.8889 76.9231 47.1429 5/3/1/1 7 Fujihira, Taro 12 67.4074 61.5385 66.0317 6/4/0/0 8 Hirayama, Daisuke 12 65.5556 60.0000 62.8608 6/4/0/0 9 Okude, Katsuhiko 12 63.8889 53.3333 61.7277 6/4/0/0 10 Karino, Fumiaki 12 58.1481 61.5385 56.9658 6/4/0/0 11 Kusunoki, Hisayoshi 12 57.4074 66.6667 56.7888 6/4/0/0 12 Higashi, Takao 12 52.0370 64.2857 51.1655 6/4/0/0 13 Yamauchi, Shigeru 12 45.3704 57.1429 48.6938 6/4/0/0 14 Saito, Yasutsugu 12 43.3333 60.0000 44.0934 6/4/0/0 15 Usukura, Takumi 10 55.3704 57.1429 54.6459 6/3/1/0 16 Horino, Masanobu 10 54.2222 53.3333 53.5714 5/2/1/1 17 Iida, Tadanori 10 53.7037 53.3333 52.8999 6/3/1/0 18 Yazawa, Yasuhiro 10 44.2593 53.3333 42.0299 6/3/1/0 19 Kitagawa, Nao 9 57.3333 58.3333 53.6364 5/3/0/0 20 Tsurumoto, Naoya 9 54.6667 60.0000 53.6364 5/3/0/0 21 Iida, Takashi 9 53.3333 58.3333 51.3403 5/3/0/0 22 Hara, Kento 9 49.8148 42.8571 51.9078 6/3/0/0 23 Tokita, Masato 9 49.5370 53.8462 47.5926 6/3/0/0 24 Yamaguchi, Hirokatsu 9 47.2222 54.5455 46.9658 6/3/0/0 25 Tsuruoka, Katsutoshi 9 41.6667 50.0000 38.8950 6/3/0/0 26 Kokubo, Kazuhiro 9 38.3333 50.0000 39.7381 5/2/0/1 27 Kawamura, Eiki 9 36.6667 53.8462 37.6404 6/3/0/0 28 Uchida, Satoru 7 52.0833 55.5556 57.3413 4/2/1/0 29 Hosoyama, Takashi 7 47.9167 62.5000 43.4524 4/2/1/0 30 Sasaki, Takahito 7 45.6481 35.7143 48.7927 6/2/1/0 31 Watanabe, Koji 7 43.3333 43.7500 44.7400 6/2/1/0 32 ono, junki 6 77.7778 57.1429 74.6032 3/2/0/0 33 Yoshino, Takeaki 6 61.1111 42.8571 57.8175 6/2/0/0 34 Iritani, Kenichi 6 58.3333 50.0000 57.9726 4/2/0/0 35 Katou, Koujiro 6 54.1667 50.0000 50.8333 4/2/0/0 36 Kanazawa, Ayanobu 6 52.0833 55.5556 51.3889 4/2/0/0 37 Ogawa, Yasushi 6 48.8889 40.0000 49.3651 6/2/0/0 38 Inoue, Toru 6 48.3333 40.0000 49.6465 5/2/0/0 39 Ohno, Kazuhiro 6 47.4074 38.4615 46.1279 6/2/0/0 40 Anzai, Kousuke 6 39.8148 38.4615 40.4113 6/2/0/0 41 Ozaki, Naosura 6 38.7037 35.7143 39.4345 6/2/0/0 42 Kurihara, Kouji 6 37.0370 35.7143 37.5397 6/2/0/0 43 Kato, Susumu 5 55.6667 45.4545 54.6752 5/1/2/0 44 KOichi, Saito 4 44.4444 35.7143 44.6886 6/1/1/0 45 Hamada, Yasuhiro 4 43.3333 30.0000 45.3333 5/1/1/0 46 Kunii, Takaaki 3 77.7778 42.8571 74.6032 3/1/0/0 47 hayashi, takayuki 3 58.3333 33.3333 55.1136 4/1/0/0 48 Matsubara, Shingo 3 47.9167 30.0000 48.7302 4/1/0/0 49 Kashiwa, Shoichi 3 47.3333 25.0000 46.8974 5/1/0/0 50 Suzuki, Yuki 3 44.4444 23.0769 45.4878 5/0/0/1 51 Shimizu, Shunichiro 3 42.5926 15.3846 45.1573 6/1/0/0 52 Ichinose, Takashi 0 75.0000 20.0000 75.0000 2/0/0/0 53 Miyamoto, Hidehiko 0 50.0000 0.0000 55.0000 2/0/0/0 54 Horiguchi, Ryo 0 43.7500 27.2727 44.7917 4/0/0/0